Chống thấm sika | Công ty cổ phần xây dựng Bảo Tín

Mẫu hồ xơ - Biên bản thanh lý hợp đồng

CÔNG TY CP XÂY DỰNG BẢO TÍN

(Số : ……TL/BT-KD)
   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 


BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

                          
(Công việc : ……………………………………………………………).

-    Căn cứ vào hợp đồng mua bán số ………………. ký ngày …tháng ….năm ….giữa Công ty ……………………………………và Công ty CP Xây dựng Bảo Tín.


-    Căn cứ vào thỏa thuận giữa hai bên. 

Hôm nay, ngày ….. tháng …..năm 20…., Chúng tôi gồm có:

Bên A (Bên mua)        :  …………………………………………………………

-    Địa chỉ                 : …………………………………………………………
-    Điện thoại            : ……………………Fax : ………………………………
-    Mã số thuế           : …………………………………………………………
-    Số tài khoản         : …………………………………………………………
-    Đại diện               : Ông (Bà)…………………  Chức vụ: …………………


BÊN B (Bên bán)      : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÍN
-    Địa chỉ                 : Số 10 Đường Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội
-    Điện thoại             :04 37501639        Fax : 0433120021
-    Tài khoản             :12210000392538.
     Tại : Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
-    Mã số thuế    : 0102664828
-    Đại diện            : Ông TRẦN TIẾN DŨNG    Chức vụ : Giám đốc

Sau khi thực hiện hợp đồng kinh tế  số …………ký ngày...... tháng .... năm 2010, hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng trên với nội dung sau :

-    Bên B đã thực hiện việc cung cấp vật liệu  theo đúng nội dung của hợp đồng đã ký.

-    Bên A thực hiện thanh toán cho bên B theo đúng các điều khoản của hợp đồng cụ thể  như sau :

Diễn giải     Giá trị (VNĐ)     Ghi chú
Giá trị hợp đồng (Đã bao gồm VAT 10%)    
   
Giá trị đã thanh toán    

Bằng chữ:  ………………………………………………………………………….

-    Cụ thể  như sau :
-    Khi ký biên bản này, Bên A đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo đúng điều …. của hợp đồng, hai bên  không có vướng mắc hay tranh chấp gì.
-    Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.


ĐẠI DIỆN BÊN A    ĐẠI DIỆN BÊN B